پخش زنده و آرشیو رادیو

اذانگاهی

پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 17:40 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذانگاهی

ویژه اذان مغرب- اذان: 17:51

لیست قطعات