پخش زنده و آرشیو رادیو

اذانگاهی ظهر

شنبه 15 مرداد 1401 ساعت 12:50 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذانگاهی ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 13:10

لیست قطعات