پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

شنبه 3 تیر 1396 ساعت 10:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه ماه

آیین های رمضان در فرهنگ مردم

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم حسنی(مجری)، آقای نوری(كارشناس مجری) و دكتر خلعتبری(پژوهشگر فرهنگ مردم)

فهرست قطعات