پخش زنده و آرشیو رادیو

ماه ماه

سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 10:00 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

ماه ماه

آیین های رمضان در فرهنگ مردم- آیین های سحر

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم حسنی(گوینده)، نوری(كارشناس مجری) و دكتر خلعتبری(پژوهشگر فرهنگ مردم)

فهرست قطعات