پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان

شنبه 10 آذر 1397 ساعت 13:15 به مدت 14 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرسمان

میزان مصرف منابع و بودجه دولت و كاهش انحراف از بودجه

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر موید حسینی صدر(مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه) و دكتر محمد حسن نژاد(عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

فهرست قطعات