پخش زنده و آرشیو رادیو

دنیای شیشه ای

دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 08:30 به مدت 58 دقیقه

اطلاعات برنامه

دنیای شیشه ای

سواد رسانه ای و راهكارهای عمومی سازی دانش و مهارتهای سواد رسانه ای

با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، افراسیابی(كارشناس مجری)، خانم دكتر معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده رادیوئی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر عرصه ارتباطات) و محمد زره ساز(عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، عضو هیئت مدیره انجمن كتابداری و اطلاع رسانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر)

فهرست قطعات