پخش زنده و آرشیو رادیو

سمت اندیشه

جمعه 8 شهریور 1398 ساعت 15:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

سمت اندیشه

بیانات مقام معظم رهبری

با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)

فهرست قطعات