پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 24 دی 1398 ساعت 11:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان، مراقبت های ویژه كلیه و مجاری ادراری در سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر ناصر شخص سلیم(متخصص كلیه و مجاری اداری و دانشیار دانشكده علوم پزشكی دانشگاه شهید بهشتی)

لیست قطعات