پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 17 دی 1398 ساعت 11:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان، بایسته های زندگی سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، حمیدی(آیتم ساز)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و خانم دكتر شیما رئیسی(متخصص طب سالمندان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران)

لیست قطعات