پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

چرا تنها 5 درصد از ظرفیت دانشگاهها در صنعت خودرو استفاده میشود؟

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش خیابان همراهی)، مهندس آرش محبی نژاد(دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو كشور)، دكتر مجتبی نظری(سخنگوی و رئیس تحقیقات شركت كروز) و ارتباط تلفنی با مهندس حسین ناجی(عضو شورای رقابت)، دكتر جعفر قادری(نماینده منتخب مجلس یازدهم) و دكتر ابوالفضل خلخالی(عضو هیئت علمی دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت)

لیست قطعات