پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00 به مدت 44 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

كاهش نرخ باروری و خطر تراكم جمعیت كهنسال- نكات تغذیه سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و خانم دكتر شیما جزایری(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران) و ارتباط تلفنی با دكتر محمداسماعیل اكبری(جمعیت شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی)

لیست قطعات