پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 17:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

تحلیل و بررسی مهمترین اولویتهای كاری مجلس یازدهم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده) و ارتباط تلفنی با دكتر محسن زنگنه(نماینده منتخب مجلس یازدهم)، دكتر ابوالفضل ابوترابی(نماینده منتخب مجلس یازدهم)، دكتر احسان خاندوزی(نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم) و جواد كریمی قدوسی(نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس یازدهم)

لیست قطعات