پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 11:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

آیا میزان دریافتی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با توجه به میزان تورم اقتصادی همخوانی دارد؟

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و ارتباط تلفنی با دكتر اصغر آهنی ها(نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار)

لیست قطعات