پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، دكتر مصطفی پناهی(رئیس دانشكده محیط زیست دانشگاه آزاد مركز علوم و تحقیقات) و دكتر احمد محمدی(استاد نمونه دانشگاه آزاد تهران شمال، عضو هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران، دكترای حقوق از دانشگاه تهران، دكترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تهران شمال و دكترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه خوارزمی)

لیست قطعات