پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 17:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

تحلیل و بررسی مهمترین اولویتهای كاری مجلس یازدهم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و بررسی اهمیت و اولویت شفافیت آرا نمایندگان مجلس

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، دكتر جلیل رحیمی(نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم)، دكتر ابوالفضل ابوترابی(نماینده مردم نجف آباد، تیران و كرون در مجلس یازدهم)، دكتر محمدرضا صباغیان(نماینده مردم مهریز، بافق، ابركوه، بهاباد و خاتم در مجلس یازدهم) و دكتر عادل نجف زاده(نماینده مردم خوی و چایكاره در مجلس یازدهم)

لیست قطعات