پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 28 تیر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

چالشها و رانتهای تولید و واردات چادر مشكی در ایران

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری) دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، خانم اسدی(گزارشگر)، مهدی رضوانی(دبیر شورای بین الملل كارگروه ساماندهی مد و لباس كشور)، حمیدرضا نیك طبع(دبیر بخش صنعت كارگروه مد و لباس كشور)، خانم فرح عربلو(تولیدكننده و وارد كننده، عضو بنیاد ملی عفاف و حجاب، كارآفرین برتر و نماینده سازمان زنان انقلاب اسلامی) و خانم دكتر سیده راضیه ابراهیمیان(دبیر كمیته علمی حجاب و عفاف كارگروه ساماندهی مد و لباس كشور)

لیست قطعات