پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 17:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

تحلیل و بررسی علل نامه روسای كمیسیونهای مجلس به رئیس جمهور

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده)، دكتر محمدصالح جوكار(رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس)، دكتر علیرضا منادی سفیدان(رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) و دكتر محمدرضا رضائی كوچی(رئیس كمیسیون عمران مجلس)

لیست قطعات