پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

روز كارآفرینی و آموزش فنی و حرفه ای

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر مسلم خانی(استاد دانشگاه و مشاور كسب و كار و كارآفرینی)، دكتر صفا شریف عسكری(رئیس كمیسیون آموزش سازمان ملی كارآفرینی ایران)، دكتر احسان چیت ساز(معاون بنیاد ملی نخبگان و استاد كارآفرینی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با دكتر حبیب عرفان منش(مدیركل آموزش سازمان فنی و حرفه ای)

لیست قطعات