پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

تشكلها و انجمنهای دانشجویی ایران

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، خانم اسدی(گزارشگر)، مهندس احسان صفرنواده(دبیر انجمن مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت)، محمد زادمهر(دبیركل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان كشور)، خانم سارا فیروزی(دبیر انجمن علمی دانشكده مهندسی راه آهن) و حسن ثابتی(دبیر انجمن علمی دانشگاه شهید بهشتی)

لیست قطعات