پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

اتحادیه های دانشجویی

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب دارابیان(گوینده اخبار)، خانم اسدی(گزارشگر)، علی محمدی(دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه علم و صنعت)، محمد حاجی خان میرزایی(دبیر انجمن مهندسی معماری دانشگاه سوره) و محمد حسن پور(دبیر انجمن علمی نفت دانشگاه علوم و تحقیقات)

لیست قطعات