پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 12 مهر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

بازگشت به دوران كوپن

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم چراغعلی(آیتم ساز)، دكتر لطفعلی بخشی(استاد دانشگاه و قائم مقام سابق انجمن اقتصاددانان)، دكتر آلبرت بغوزیان(استاد اقتصاد دانشگاه تهران‌)، دكتر رسام مشرفی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دكتر همت قلی زاده(مدرس دانشگاه و كارشناس بودجه) و ارتباط تلفنی با دكتر جعفر قادری(دكترای اقتصاد و نماینده مجلس)

لیست قطعات