پخش زنده و آرشیو رادیو

روزنه

شنبه 13 اسفند 1401 ساعت 09:00 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

روزنه

استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور برای توسعه عدالت پژوهشی- آخرین اخبار پزشكی- آخرین اتفاقات دو روز گذشته- روز احسان و نیكوكاری و تاثیر آن بر روی سلامت روان- عوارض مواد شوینده بر روی ریه- جشنواره رصتا، ساترا

با حضور خانم معصومه اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم معصومه نوازنی(كارشناس مجری)، موسی نظری(آیتم ساز) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدعلی سلطانی(ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور)، خانم دكتر كیانا فرهی(پزشك)، دكتر مهدی كدخدایی(مدیر بخش ترویج صنعتی ستاد نانو كشور)، دكتر علیرضا شریفی یزدی(جامعه شناس)، خانم دكتر عاطفه عابدینی(فوق تخصص ریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و رئیس اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری) و دكتر محمدصادق افراسیابی(معاون كاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا)

فهرست قطعات