پخش زنده و آرشیو رادیو

شبكه سایه ها

پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 13:30 به مدت 52 دقیقه

اطلاعات برنامه

شبكه سایه ها

تبیین نفوذ جریانی، شبكه سازی و سازماندهی در جمهوری اسلامی ایران

با حضور فریدون ماهر(تهیه كننده)، مصطفی صادقی(كارشناس مجری)، خانم آزاده فراهانی(گوینده آیتم)، دكتر اصغر ایمانی(عضو هیئت علمی دانشگاه عدالت) و دكتر وحید آقامحسنی(پژوهشگر حوزه رسانه)

فهرست قطعات

در این برنامه تشریح مبانی نفوذ، جریان شناسی، ابعاد، آثار و راه های مقابله با آن به صورت جلسات رادیویی تولید و پخش خواهد شد. از مجرای این كوشش، حداقل مخاطبان این رسانه، نسبت به شاخص های مختلف شناخت عرصه ها، مجتاری و ابعاد نفوذ آشنا تر خواهند شد و نوعی آگاهی بخشی اجتماعی در مقابله با جریان نفوذ در جامعه شكل خواهد گرفت.