پخش زنده و آرشیو رادیو

صدای پای شب

دوشنبه 8 آبان 1402 ساعت 22:00 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

صدای پای شب

سالخوردگی

با حضور محسن حكیم معانی(تهیه كننده)، سعید اسلام زاده(كارشناس مجری)، احمد خالصی(كارشناس ادبیات)، آلبرت كوچویی(كارشناس) و سعید زارع محمدی(كارشناس)

فهرست قطعات