پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 24 آذر 1398
3:30

راز صبا

3:45

بومرنگ

4:0

آپاراتچی

4:15

زیر گذر طنز

4:30

دور دنیا در 15 دقیقه

4:45

مثل خند

5:0

مسابقه بی سابقه

5:15

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:36
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:30

چه خبر؟

6:45

زنگ صبا

7:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:0

صبح صبا

پله
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:0

از طنز چه خبر

10:10

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:0

برد برد

مسابقه بیست سوالی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:20

طنز و طنز آوران

11:30

راپورتچی

11:45

شكوه بندگی

اذان ظهر: 11:59
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:15

یك حدیث یك زندگی

12:25

میان برنامه

12:30

حرف تو حرف

12:45

میزگرد

12:55

میان برنامه

13:0

یادم تورا فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:20

جدی نگیرید، جدی بگیرید

13:30

دور دنیا در 15 دقیقه

13:45

دست چین

14:0

سینما صبا

14:15

روی خط

14:30

همپای صبا

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

عصر صبا

جواهر ساز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

در حوالی خورشید

اذان مغرب: 17:12
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:45

دست انداز

18:0

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:30

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

آپاراتچی

20:15

طنز و منز

20:30

نمایش ساده خط خطی


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:0

هزار افسان

افسانه های ایران و جهان به روایت زنده یاد مسعود فروتن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:50

میان برنامه

22:0

كیف كوك

مسابقه تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:20

میان برنامه

22:25

برد برد

مسابقه بیست سوالی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

22:45

راپورتچی

23:0

چهل تیكه

طنزهای اجتماعی در قالب مسابقه و نمایش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+