پخش زنده و آرشیو رادیو

نمودار

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40


تقویت روحیه خود باوری و فرهنگ كار و تلاش

اطلاع رسانی شفاف و به روز درباره رخدادهای ایران و جهان در گفت و گو با كارشناسان و صاحبنظران