پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


چالشی ترین و بحث برانگیزترین موضوع های روز ایران در این برنامه نقد و واكاوی می شود.