پخش زنده و آرشیو رادیو

خاص باشید

پنج شنبه از ساعت 10:30 تا 10:55 به مدت 25 دقیقه


تقویت مشاركت عمومی و ترویج بومی سازی دانش و تولید علم

معرفی دستاوردهای كشور در حوزه های گوناگون