پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی رئیس جمهور

سخنرانی رئیس جمهور از ساعت - به مدت 30


سخنرانی رئیس جمهور