پخش زنده و آرشیو رادیو

آرام جان

هر روز از ساعت قبل از اذان ظهر به مدت -


آرام جان، ویژه اذانگاهی ظهر است.

این برنامه هرروز قبل از اذان ظهر به مدت 5 دقیقه پخش می شود.