پخش زنده و آرشیو رادیو

قرار وصل

هر روز از ساعت قبل از اذان صبح به مدت -


برنامه قرار وصل، ویژه اذانگاهی صبح، هر روز قبل از اذان صبح از رادیو قرآن پخش می شود.