پخش زنده و آرشیو رادیو

كتاب بان

شنبه هر هفته از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه


ترویج كتاب و معرفی مروجان كتاب و كتابخوانی- تبلیغ كتاب با رویكرد ترویج كتاب خواندن