پخش زنده و آرشیو رادیو

در گذرگاه تندرستی

یكشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از ساعت 09:00 به مدت 10 دقیقه


در این برنامه مروری داریم بر تاریخ پزشكی ایران از دوران باستان تاكنون.