پخش زنده و آرشیو رادیو

درناهای كاغذی

پنج شنبه ها، از ساعت 08:15 به مدت 30 دقیقه


هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی والدین نسبت به نیاز های جسمانی كودكان 0 تا 5 ساله و بهبود زندگی كودكان و والدین می باشد.