پخش زنده و آرشیو رادیو

یك روز یك كتاب

پنجشنبه ها، از ساعت 13:45 به مدت 15 دقیقه


هدف اصلی این برنامه ترویج و ترغیب كتابخوانی و معرفی كتابهای مفید در حوزه سلامت است.