پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


هدف اصلی این برنامه ترغیب و تشویق به مهربانی و كار خیر، معرفی افراد خیر و راههای ایجاد تغییر برای رسیدن به مرحله خیر بودن است.