پخش زنده و آرشیو رادیو

گردش و ورزش

جمعه از ساعت 7:10 به مدت 110دقیقه


ترویج فعالیت های ورزشی گروهی در روزهای تعطیل با هدف ارتقاء سواد حركتی در جامعه