پخش زنده و آرشیو رادیو

كاوش

"پنجشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 25 دقیقه


تكیه بر اقتصاد دانش بنیان و معرفی بنگاه هایی كه بر اساس اقتصاد دانش بنیان شكل گرفته اند

تهیه كننده: آتنا ابراهیمی معیر كارشناس مجری: علی مهنام فر گزارشگر: سعید زارع محمدی