پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران صنعت

"پنجشنبه" از ساعت 19:05 به مدت 50 دقیقه


گفتگو با بزرگان و پیشكسوتان در صنایع گوناگون

تهیه كننده: آتنا ابراهیمی معیر