پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


ناخدا خلف ماهی بزرگی صید كرده و پس از كشتنش آن را به قایقش می‌بندد تا به ساحل بیاورد و...