پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


صادق مطلع میشود كه پسرش نوید و همسرش همدم در جریان نشت گاز و انفجار ناشی از آن جان خود را از دست داده اند از سوی دیگر در اتاق فكر موساد هامان كه مسئول گروه عملیات انفجار منزل نوید است اعضای خود را مورد توبیخ قرار داده