پخش زنده و آرشیو رادیو

زمین 360 درجه

پنجشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه


طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است كه از مجموعه موجودات، منابع، عوامل و شرایط هماهنگی كه در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می‌آید.

این سرمایه نعمتی است كه به امانت در اختیار انسان قرار گرفته و آدمیان در برابر چگونگی بهره‌برداری از آن مسئول هستند. با توجه به اهمیت موضوع باید توجه خاصی به آن نمود. از این‌رو، برنامه زمین 360 درجه با مباحث مرتبط با محیط‌زیست، نگرانی‌ها، برنامه‌ها و چالش‌های حوزه‌های مختلف محیط زیست ارائه می‌شود. موضوعاتی كه با ورود به آن حیطه های موضوعی می‌تواند منجر به فرهنگ‌سازی زیست محیطی شود و در حفظ محیطی سالم و پرنشاط موثر باشد. هر یك از مباحث اشاره شده تحت تحلیل‌های كارشناسی قرار گرفته و به شكل مطلوبی تحت فرایند پردازش قرار می گیرد.