پخش زنده و آرشیو رادیو

روزنه

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه


برنامه مجله محور دانش بنیان كه به جدیدترین موضوعات علمی روز و میزان توسعه این علوم در ایران در قالب یك بخش گفت و گو محور می پردازد.