پخش زنده و آرشیو رادیو

ساحل آرامش

هر روز از ساعت 21:20 به مدت 10 دقیقه


در این برناه به موضوعات زیر پرداخته می شود: روابط میان فردی -ازتباط كلامی -همكاری و مشاركت - مذاكره -گوش دادن موثر - ارتباط غیر كلامی - زبان بدن و .....