پخش زنده و آرشیو رادیو

با فرهنگ سفر كنید

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 14:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

با فرهنگ سفر كنید

فرهنگ سفر كردن- فرهنگ زندگی عشایر بختیاری

كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات

فرهنگ و اداب سفر از جنبه تاریخی و مذهبی