پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 7 خرداد 1401
19:30

نمایش دختران آفتاب- قسمت 1(تكرار)


20:0

ایستگاه 107/5(تكرار)

20:15

ایستاده به تماشا

اذان: 20:33 موذن: حمیدرضا احمدی وفا
رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

20:45

میان برنامه

21:0

دیالوگ


22:0

نمایش مهمان ناخوانده- قسمت 1(تكرار)


22:30

تصویر فراطبیعی دوریان گری- قسمت 1


23:0

نمایش هرمزان نامدار- قسمت 1


23:30

نمایش نامه باستان- قسمت 45(تكرار)