پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش جیبوتی كجایی- قسمت 5(تكرار)

الهه تلاش میكند نوید را راضی كند تا با هم به آلمان مهاجرت كنند تا در خارج شغل آرایشگری را ادامه دهد. اما نوید مقاومت میكند و میخواهد تا با پیدا كردن مغازه، مانع از اقدام الهه شود. اما فایده ای ندارد. و همه چیز برای مهاجرت جور میشود. اما پولشان به كشورهای زیبای درجه یك مخصوصا آلمان نمیكشد. در نهایت كشور جیبوتی را انتخاب میكنند....