پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش گرگ و میش- قسمت 2

سروان تابان مامور دایره جناییِ پلیس، مسئول پیگیری پرونده می شود. همچنین او از میان سربازان حاضر در محل همكاری برمی گزیند. سربازی ساده دل و مهربان به نام احد بُنداد. سروان اولین كسی را كه مورد بازجویی قرار می دهد معلم روستا است. تابان طی سئوال و جوابهایش پی می برد كه معلم به دلیل اتفاقی كه برای مادر یكی از دانش آموزانش افتاده بود، خدنگ را مسئول غیر مستقیم مرگ زن می دانسته و به همین دلیل از وی همواره كینه ای در دل داشته است. در ادامه تحقیقاتِ سروان تابان، خاله مهتاب مورد پرسش قرار می گیرد زنی قدرتمند و شجاع كه دامپروری می كند و یك دختر و یك پسر دارد. از نگاه پیرزن، پسرش كه چند سال است گم شده، توسط خدنگ معتاد شده است نفرت پیرزن از خدنگ، سروان را به این فكر وا می دارد كه خاله مهتاب نیز چون معلم انگیزه ای برای كشتن او داشته است.