انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو آوا

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/04/1396]
00:00
120
ادامه بخش شبانگاهی
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
02:00
240
بخش سحرگاهی
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
06:00
240
بخش صبحگاهی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
پخش موسیقی های با کلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی و موسیقی بی کلام
10:00
240
بخش نیمروزی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
14:00
240
بخش عصرگاهی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
18:00
240
بخش شامگاهی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
22:00
119
بخش شبانگاهی
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir

جدول پخش برنامه های
[04/04/1396]
00:00
120
ادامه بخش شبانگاهی
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
02:00
240
بخش سحرگاهی
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
06:00
240
بخش صبحگاهی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
10:00
240
بخش نیمروزی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
14:00
240
بخش عصرگاهی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
18:00
240
بخش شامگاهی(زنده)
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir
22:00
119
بخش شبانگاهی
شماره پیامک شبکه آوا: 300001047 سایت اینترنتی شبکه آوا به نشانی: www.RadioAva.ir

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir