پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


ترغیب و تشویق مردم به ورزش همگانی و ارائه گزارش از پارك و بوستانهای تهران در خصوص حضور مردم در فعالیت های ورزشی گروهی